STATUT
FUNDACJI „POLSKIE INSTALACJE GAŚNICZE”
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja POLSKIE INSTALACJE GAŚNICZE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Piotra Tofiło, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Cugowską-Grunwald w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Hanki Czaki 2/82 w dniu 17 lipca 2018 r., działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych oraz Prezydent m.st. Warszawy.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest upowszechnianie stosowania stałych urządzeń gaśniczych oraz zapobieganie dużym stratom pożarowym (ludzkim, finansowym, społecznym, środowiskowym).

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Popularyzację rzetelnej wiedzy oraz intensyfikację wymiany informacji i poglądów w zakresie:

– zalet, korzyści płynących ze stosowania stałych urządzeń gaśniczych oraz przykładów sukcesów wynikających z ich stosowania
– technologii urządzeń i instalacji stałych urządzeń gaśniczych – zasad działania, projektowania, odbiorów, konserwacji itp.
– przyczyn dużych strat pożarowych
– danych statystycznych krajowych i zagranicznych na temat pożarów i strat
– konsekwencji społecznych i gospodarczych dużych pożarów
– strat środowiskowych w wyniku dużych pożarów

Wspieranie:

– edukacji o SUG wśród funkcjonariuszy straży pożarnej, architektów, projektantów, rzeczoznawców, ubezpieczycieli, zarządców obiektów, inwestorów itp.
– racjonalnego rozwoju uwarunkowań prawno-formalnych w obszarze stałych urządzeń gaśniczych
– badań i prac naukowych w obszarze zapobiegania dużym stratom pożarowym
– rozwoju stałych urządzeń gaśniczych jako skutecznego sposobu zapobiegania dużym stratom pożarowym oraz zwiększania poziomu świadomości na ten temat w istotnych środowiskach
– rozwoju wysokiej jakości usług projektowych i instalacyjnych w zakresie stałych urządzeń gaśniczych a także ich certyfikacji i inspekcji.
– Idei i potrzeby niezależnych usług audytowych i ubezpieczeniowych jako powiązanego systemu wpływającego na zapobieganie dużym stratom pożarowym

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dotacji i subwencji oraz grantów
 3. dochodów ze zbiórek
 4. dochodów z majątku Fundacji
 5. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów Fundacji, chyba że spadkodawca lub donator określił kon-kretny cel.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

WŁADZE FUNDACJI

Władze Fundacji

§ 12

 1. Organami Fundacji są:
 • Fundator
 • Zarząd Fundacji

Fundator

§ 13

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
 • powoływanie pierwszego Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób w tym Prezesa.
 2. Pierwszym Prezesem fundacji zostaje Fundator.
 3. Zarząd może pobierać za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z zapisami ustawy o fundacjach. Wynagrodzenia członków Zarządu oraz personelu wspierającego będą finansowane z dochodów Fundacji, bez naruszenia kapitału założycielskiego.
 4. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne oświadczenie na ręce Fundatora.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czteroletnią kadencję.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
  b) realizacja celów statutowych
  c) zarządzanie majątkiem Fundacji
  d) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
  e) uchwalanie regulaminów
  f) zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzeń
  g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
  h) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes zarządu. W przypadku wieloosobowego zarządu decyzje podejmowane są w obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów – głos Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem posiedzenia.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
  1) radę programową;
  3) zespoły doradcze.

Rada Programowa

§17

 1. Rada Programowa Fundacji ustanowiona jest jako organ pełniący funkcję honorową i do-radczą wobec Zarządu.
 2. Zakres i zasady działalności Rady Programowej określać będzie uchwała zarządu.
 3. Na członków Rady Programowej Fundacji mogą zostać powołane w szczególności osoby, których doświadczenie i posiadana wiedza, a także społeczna postawa są istotne dla realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz podmioty prawa handlowego jak również organizacje społeczne, naukowe i branżowe oraz przedstawiciele administracji publicznej.
 5. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Fun-dacji
 6. Kadencja członka Rady trwa 1 rok. Członek rady może zostać powołany wielokrotnie.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały Zarządu.
 8. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Programowej Fundacji
 9. Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji z mocy Statutu jest Prezes Fundacji, który zwołuje i przewodniczy obradom Rady Programowej Fundacji.
 10. Niektórzy członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać za swoją pracę wynagrodze-nie, jeżeli Zarząd Fundacji tak postanowi. Wysokość i warunki wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Programową Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej Fundacji z wła-snej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością gło-sów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji. Uchwały Rady Programowej Fundacji nie są wiążące dla Zarządu Fundacji a sta-nowią jedynie funkcję doradczą.

§ 19

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:

 1. Składanie Zarządowi propozycji obszarów działania Fundacji, sugerowanie kierunków ak-tywności Fundacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie członków Rady Programowej Funda-cji.
 2. Opiniowanie projektów działań Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Konsultacja merytoryczna działań realizowanych przez Fundację.

Sposób Reprezentacji

§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w pełnym składzie. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżo-nych celach.

Postanowienia końcowe

§ 25

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność fundacji.

Zamknij Menu